HANDLINGSPLANER

SOLSTRÅLENS FÖRSKOLA
INKLUSIVE

KRISPLAN
&
LIKABEHANDLINGSPLAN
 
All personal ska ha god kännedom om dessa och veta var de kan hämtas vid behov – alltid i huvudpärmen!
ALLA KONTAKTUPPGIFTER TILL VÅRDNADSHAVARE, NÅGON ANHÖRIG SAMT PERSONAL OCH NÅGON ANHÖRIG FINNS I HUVUDPÄRMEN
TÄNK PÅ ATT ALLTID MEDDELA BÅDA VÅRDNADSHAVARNA OM DE HAR DELAD VÅRDNAD

Förskolechef reviderar dessa så de hålls aktuella och ser till att informera om revideringarna!
 
 
 
 
Här finns handlingsplaner för:
Handlingsplan säkerhetsföreskrifter
Handlingsplan Utrymning
Handlingsplan Inrymning
Handlingsplan Lämning & hämtning
Handlingsplan då barn inte kommer till förskolan enligt schema
Handlingsplan då barn försvinner från förskolan
Handlingsplan om något inträffar vid ensamarbete
Handlingsplan om barn blir hämtade av alkohol- eller drogpåverkad
Handlingsplan om barn inte blivit hämtade när förskolan stänger
Handlingsplan vid utflykt + checklista
Handlingsplan vid transporter till och från förskolan
Handlingsplan för god hälsomiljö
Handlingsplan barns integritet
Handlingsplan vid utflykter
Handlingsplan tillbud barn och personal
Handlingsplan lindrig olycka barn och personal
Handlingsplan blodhantering
Handlingsplan vid strömavbrott samt för avbrott för telefoni
KRISPLAN
Handlingsplan Krisgruppen
Handlingsplan allvarlig olycka barn och personal
Handlingsplan dödsfall barn och personal
Handlingsplan då barns förälder/syskon råkar ut för olycka, är döende eller avlider
Handlingsplan barn far illa
Handlingsplan Gränna barnteam, socialtjänsten
LIKABEHANDLINGSPLAN


Se även årshjul för skyddsronder i pärmen med SAM – Systematiskt ArbetsMiljöarbete
 
Handlingsplan säkerhetsföreskrifter
Innemiljön:
   Inget spring och skrik  inomhus
 
   Alla branddörrar ska stängas på kvällen samt alla lampor släckas utom de
        som är över entrédörren. Lås inga branddörrar.
   Stäng alla ”små-grindar” efter er.

   Barnen får ej lämnas ensamma på skötbordet.

   Skjut upp stegarna till skötborden då ni lämnar rummet.

   Blockera inga brandutgångar.

   Lämna inga fruktknivar i nåbar höjd.

   En vuxen skall alltid vara närvarande då barnen använder verktyg (i övrigt skall de vara i verktygslådan i förrådet.)
 
   Haspa dörrar som har hasp samt sätt klämkloss på dörren in till lekhallen
            då den är öppen.
Utemiljön:
   Koden till gräsklipparen är 1111
   Målet och kuben samt lösa föremål får ej ligga på gräset efter stängning då gräsklipparen klipper sönder det
   Grinden till gläntans uterum ska vara öppen vid stängning
   Grindarna ska alltid vara stängda. Vid behov- låsgrinden till
skogen. Nyckel finns i uteförrådet. Glöm inte låsa upp den då ni stänger på tisdagar och fredagar.
   Haspa uteförrådsdörren samt dörren till lekstugan.
   Inga cyklar eller sparkar i backen ner mot entrédörren
   Inte klättra utanpå lekställningen
   Inte hoppa från högre höjder
   Inga stora föremål i rutschkanan
   Alltid en personal vid rutschkanan om yngre barn leker där
   Inga rep under planeringstider (må fm och fre fm)
Inga rep i träd eller rutschkana där det finns risk att fastna
   Inga rep i båten av säkerhetsskäl
   Inte klättra på staketen, de tappar fästet i marken då
   Inte knyta rep mellan cyklar för bogsering
   Inga cyklar på gräset
   Inte gräva på kullen
   Inte åka cyklar eller lastbilar ner från kullen
   Inte putta varandra med cyklarna
   Inte klättra på några tak
   Snickra och såga -  den som tar fram verktyg och material har ansvar för att var med barnen när de används samt att plocka undan allt sedan, eller delegera ansvaret till annan.
   Inneleksaker: välkomna att följa med ut, men den pedagog som tar ut det har ansvar för att det kommer in igen i bra skick eller för att  delegera ansvaret till någon annan.
   Alla barn ska plocka in något innan de går in.
   Alla barn ska plocka in något innan de går hem.
 
Handlingsplan utrymning på Solstrålens förskola
Om det är en liten brand- släck med brandsläckarna och brandfiltar- men ta inga risker! Deras placering syns på utrymningskartan.
1.                          Rädda alla barn
2.                          Någon personal tar med huvudpärm och alla avdelningars närvarolistor ut
3.                          Personal samlar alla barnen utmed staketet vid förrådet mot bäcken
4.                          Någon personal larmar direkt 112 (uppge namn, adress och beskriv vad som hänt)
5.                          Några i personalen letar noga igenom alla rum så ingen saknas
6.                          Kontrollera att alla barn och all personal som ska vara på förskolan idag är närvarande vid uppsamlingsplatsen
7.                          Vid saknad av barn eller personal går två pedagoger in på förskolan tillsammans för att leta, om brand och rökutveckling tillåter. Tänk på att barn kan gömma sig vid fara
8.                          Någon personal agerar kontaktperson när räddningstjänst anländer, är inte förskolechef på plats ska denne kontaktas
9.                          Samtliga vuxna är kvar med barnen
10.                      En personal utses att ringa barnens föräldrar
 
Utrymningsvägar: Se utrymningskarta uppsatt på flera ställen
Fönster i Ängens båda rum
Förskolans huvudentré
Fönster på Skogen
Dörr och fönster på Gläntan
Trapphuset på Ängen och Skogen
 

Handlingsplan inrymning

Om vi är ute på gården och av någon orsak snabbt behöver ta oss in i förskolans lokaler.

Vid någon form av yttre hot (t.ex. väder, olyckor med rökutveckling, våld, hotfull person)

 

1.     Den som upptäcker/meddelas hotet gör genast övrig personal medvetna.

2.     All personal samverkar snabbt för att få in alla barn som är på gården - meddela barnen att de ska sätta sig på bänkarna i hallen.

3.     Någon i personalen larmar 112

4.     Samling i stora hallen, alla barnen sätter sig på bänkarna och väntar på att bli inräknade.

5.     Någon i personalen hämtar huvudpärmen och räknar in alla barn

6.     Någon i personalen går igenom hela förskolan och stänger fönster och dörrar samt låser dörrar vid behov

7.     Någon i personalen kontaktar förskolechef, krisgrupp vid behov

8.     Barnen samlas i grupper tillsammans med pedagoger på lämpliga ställen på förskolan

9.     Bedömning görs av hur vi ska gå vidare. Förskolechef bestämmer i första hand, men om förskolechef ej är kontaktbar får personalen besluta. Rådfråga räddningstjänst om de är på plats. Ring annars polisen i Jönköping om råd behövs.

10.  Är hotet av allvarlig karaktär följs krisplan

11.  Kontakta föräldrar om situationen och hur vi ska gå vidare

Handlingsplan då barn lämnas och hämtas på förskolan
På Solstrålens förskola får inga barn lämnas eller hämtas utan kontakt med personal.
Ett tydligt överlämnande av ansvar för barnet mellan personal och den som lämnar/hämtar är av största vikt. Det gör vi genom att:
·         Först när barnet överlämnats direkt till personal har förskolan ansvar för barnet. Lämna inte över barnen ”på avstånd” utan gör det genom samtal med någon personal som övertar ansvaret.
·         När barnet hämtas ska den som hämtar ta direkt kontakt med personal när den kommer in till förskolan (inne eller ute) och genom det övertas ansvaret för barnet igen. Denna kontakt kan ske ”på avstånd” om vi är ute på gården, genom att personal och den som hämtar vinkar tydligt till varandra och ropar hej. Om den som hämtar väljer att t.ex. prata i telefon, eller gå in i hallen för att hämta grejer, pratar med andra eller liknande har den som hämtar ändå ansvar för barnet efter att denna kontakt tagits med personal.
·         Innan den som hämtar går från förskolan med barnet ska ett samtal ske med någon personal. Men ansvaret för barnet är som sagt överlämnat redan vid första kontakten då den som hämtar kommer.
·         Om vårdnadshavare lämnat över ansvaret till någon annan att hämta sitt barn ska förskolan meddelas om vem som kommer och vårdnadshavaren ska meddela den som ska hämtar vad som gäller vid lämning och hämtning.
 
 
Handlingsplan då barn inte kommer till förskolan enligt schema
Förskolan har som handlingsplan vad gäller hämtning och lämning att ansvar övertas vid direkt kontakt mellan den som lämnar och personal. Därför har förskolan som rutin att vi inte tar ansvar för att ringa vårdnadshavare om ett barn inte dyker upp enligt angivet schema.
Däremot kan vi ringa ändå för planerings skull. Det är viktigt att vårdnadshavare hör av sig till förskolan om barnet inte ska komma angiven tid för verksamhetens skull.
Kontrollera alltid först att vi skrivit in rätt schema utifrån vad som är uppgivet.
 
 
Handlingsplan då barn försvinner från förskolan
Ropa och lyssna efter ljud. Kontrollera närmiljön. När det är konstaterat att barnet är försvunnet meddela kollega och utse vem som gör vad – Person 1 och Person 2
Person 1, ansvarig för telefon:
Ring polisen 112 Lämna signalement till polisen (utseende, kläder, ålder, mognadsnivå, hälsotillstånd, allergier m.m.)
Finns misstanke om bortförande larma det till polisen direkt! Ring sedan föräldrarna.
Ring föräldrar (vänta max 15 min)
Ring förskolechef
Skriv ner en rekonstruktion:
·         När sågs barnet senast?
·         Var sågs barnet senast?
·         Vem såg barnet senast?
·         Var barnet ensamt eller tillsammans med andra?
·         Hur var barnet klätt?
·         Hur länge har sökandet pågått?
Agera kontaktperson med polis och föräldrar
Lämna över bild till polisen
När barnet kommer tillrätta meddela omedelbart föräldrar, person 2,  polis och förskolechef.
Person 2, agerar samordnare
 Gör en plan för sökning, så många som möjligt söker.
Spring inte omkring så att eventuella spår förstörs.
Gå tillbaka till den plats på förskolan eller utanför förskolan där barnet sågs senast.
Om barnet försvunnit inne i lokalerna, sök igenom alla utrymmen noggrant. Tänk på att barnet kan gömma sig.
Är ni på utflykt och det är möjligt går någon ur personalen tillbaka med de andra barnen till förskolans gård. Annars stannar den med barnen och kontaktar kollegor för hjälp.
Har barnet några favoritplatser i närheten, inne, ute, utanför förskolan? Sök där barnet bor, hos kamrater osv.
 Fråga personer du möter om de sett barnet.
När barnet har kommit tillrätta meddela genast person 1
 
Handlingsplan om något inträffar vid ensamarbete
1.         Tänk efter – var kan jag få hjälp snabbt? (Annan avdelning, interntelefonen, kyrkan, grannar, förälder som är tillgänglig, personal som bor nära) Ropa! Ring!
 
2.         Vid allvarligare olycka ring SOS 112. Åk med i ambulansen om du kan. Kontakta en kollega som kan kontakta föräldrarna och förskolechef. Om du ansvarar för fler barn lämnar du över ansvaret för det skadade barnet till ambulanspersonal.
 
3.         Ring föräldrarna och förskolechef
 
Handlingsplan om barn blir hämtade av alkohol- eller drogpåverkade
Om vårdnadshavare eller annan anhörig kommer alkohol- eller drogpåverkad när det ska hämta barn på förskolan måste personalen bedöma situationen. Observera att en vårdnadshavare ska alltid ha angett om någon annan än de själva ska lämna eller hämta barn
Om personal bedömer att den som hämtar är alkohol- eller drogpåverkad ska inte barnet följa med
·         Tala med den som hämtar och försök avstyra hämtningen.
·         Vid behov kontakta annan vårdnadshavare eller anhörig
·         Använd sunt förnuft
·         Handla så odramatiskt som möjligt
·         Tänk på barnet i första hand
·         Du har anmälningsskyldighet till socialtjänsten om du misstänker att bar för illa
·         Om den som hämtar tar med sig barnet ändå ring 112 och rådfråga hur du ska göra.
·         Om situationen blir hotfull ring 112
·         OBS! Du får aldrig besluta på egen hand att ta med dig barnet!
Handlingsplan om barn inte blivit hämtade när förskolan stänger
Om barn inte blivit hämtade när förskolan stänger, ring föräldrar/anhöriga om du inte får svar. Telefonnummer till föräldrar/anhöriga finns i den aktuella barnpärmen
Avvakta 1/2 timme sedan kontaktar du förskolechef. Om förskolechef inte finns att nå kontaktas någon i krisgruppen.
Förskolechef/representant i krisgruppen kontaktar socialjouren OBS! Du får aldrig besluta på egen hand att ta med dig barnet!
Handlingsplan vid utflykt
När vi lämnar förskolan för promenader och andra utflykter så ansvarar samtliga pedagoger för att göra en bedömning av lämpligt antal barn.
Storleken på barngruppen ska vara i direkt relation till den aktuella barngruppen och vilka pedagoger som ska följa med (ålder på barnen, barn med speciella behov etc.). Under samtliga utflykter deltar en ordinarie pedagog alt. en visstidsanställd pedagog med god kunskap om förskolans regler, rutiner samt alla deltagande barn.
Genomgång av ansvarsuppdelning i arbetslaget innan gruppen lämnar förskolans gård. Om förälder deltar under utflykten informeras även denna om vilka regler och rutiner som gäller.
När en större grupp barn går på utflykt fördelar sig pedagogerna först och sist i ledet, om fler vuxna deltar delar dessa upp sig mellan barnen. Barnen delas alltid in i ansvarsgrupper.
Samtliga pedagoger ska vara pålästa i på förskolans krisplan med handlingsplaner
Minst en telefon följer alltid med, vi använder förskolans mobil eller personalens privata mobiler.
Inga vassa föremål, t.ex. knivar, finns med oskyddade.
Vi åker inte och badar med barnen. Om en utflykt önskar göras till vatten/närheten av vatten kontaktas förskolechef i förväg. En handlingsplan formuleras av arbetslaget (RISKBEDÖMNING). Minst två pedagoger följer alltid med.
Görs utflykt utöver närområdet skrivs alltid en riskbedömning innan utifrån särskild blankett. Denna lämnas sedan till förskolechef.
Vi åker ej i personalens bilar
Checklista inför och under utflykt
·         Alla barn har reflexvästar på sig
·         Barnen är uppdelade i ansvarsbarn
·         Övrig personal på förskolan är informerade om vart vi går
 Avdelningens ryggsäck innehåller:
·         förbandsväska (plåster, sårtvätt, förband)
·         näsdukar
·         lista på telefonnummer till barnens föräldrar
·         laddad telefon, minst en (förskolans mobil samt privata mobiler
·         närvarolista på de barn som är med
 
Handlingsplan vid transporter till och från förskolan i
allmänna transportmedel
Genomgång av ansvarsuppdelning i arbetslaget innan gruppen lämnar förskolans gård.
• Alla sitter tillsammans på bussen.
 • Vid av – och påstigning går en pedagog först och tar emot barnen och en är kvar sist och ser till att alla kommit med.
 • Vid på – och avstigning räknas barnen.
 • Om en pedagog åker själv med en liten grupp barn, stannar pedagogen i bussdörren så att den ej kan stängas. Pedagogen släpper av samtliga barn innan hon/han släpper dörren.
 
 
Handlingsplan för god hälsomiljö Solstrålens förskola
Hygien:
Vi har satt upp instruktioner vid skötbord samt toaletter om handhygien, blöjbyte och toalettbesök.
Barnen tvättar sina händer före varje måltid samt vid toalettbesök.
Vi använder pappersservetter samt pappersmuggar som slängs efter användandet.
Personalen använder handsprit vid smitta samt vid blöjbyten och barnens toalettbesök.
Tvättschema för barnens kuddar, madrasser etc finns uppsatt i skötrummet.
Alla leksaker tvättas vid storstädningen samt textilier 1 g/månad.
Förskolan städas varje dag enl. städschema.
Vi använder engångsnäsdukar.
Vi har våra tandborstar på separat hylla där de inte kan nås av barnen. De förvaras öppet samt är märkta med barnens namn. Byts regelbundet.
Tandkräm appliceras genom klick på papper som barnet tar- dvs det tas inte från tuben direkt på tandborsten.
 
Smitta:
Vi har tydliga regler om hur länge barnen bör vara hemma vid olika typer av smitta.
Vi sätter upp information vid våra ingångar så att alla kan ta del av dem då smitta pågår.
Vi noterar i våra dags-scheman då barnen är sjuka. Dessa sparas i minst 5 år.
Vid infektionsutbrott följer vi smittskyddsenhetens råd.
Vid frågor kring smitta kontaktas barnhälsovården.
(vattenlek i balja etc)
Barnens nappar är märkta samt förvaras oåtkomligt för barnen.
Inomhusmiljön:
Lokalerna skall vara lättstädade. Storstädning genomförs en gång per år.
Vi har städschema så att ev vikarier kan fullfölja en god städning.
Överdrag till kuddar och madrasser tvättas regelbundet.
Stoppade möbler har tvättbara överdrag. Övriga möbler dammsugs regelbundet.
Vi förvarar material i lådor- helst med lock
Eftersom vi har grön flagg och mål med Giftfri förskola så tar vi hänsyn till material och miljön vid inköp. Dessutom tar vi hänsyn till allergirisken.
Buller:
Vi har ljuddämpande plattor i taken och arbetar alltid aktiv för en bra ljudmiljö.
UV -strålning:
Personalen har kunskap om betydelsen att inte utsätta barnen för hög uv-strålning.
Barnen har egen solkräm och lämpliga klädare vid lek utomhus.
Vi förlägger utevistelsen på tidig förmiddagstid samt senare på eftermiddagen för att undvika för hög strålning på sommaren.
Dofter:
Personalen ska vara parfymfria under arbetstid. Miljön är helt rökfri detta gäller även utomhusmiljön runt förskolan.
Vi använder endast parfymfria disk och tvättmedel.
Djur:
Pälsdjur och fåglar får inte vistas i förskolans lokaler.
Vi uppmanar barn, personal och föräldrar att inte gosa med djuren innan de går till förskolan. Föräldrar i lantbruk rekommenderar vi att byta kläder innan de lämnar/hämtar sina barn.
Ventilation:
Ventilationen kontrolleras regelbundet.
Vi vistas dagligen utomhus och använder utomhusmiljön såsom skogen i vår pedagogiska verksamhet.
Växter:
Vi har endast växter som inte blommar inomhus. Mestadels har vi ”plastväxter” etc.
Mat:
Vår förskola har rutiner för hantering av kost till födoämnesöverkänsliga barn.
Detta regleras i vår egenkontroll.
Vår mat är helt fri från nötter, mandel, jordnötter och sesamfrön.
 

Handlingsplan barns integritet 

Vi lär barnen vad som är god fysisk närhet – mellan vuxen och barn och mellan barn och barn i lek och samspel. Vi lär barnen vad som är god kroppskontakt. All kroppskontakt är inte farlig utan viss kroppskontakt är positiv. Vi pratar med barnen om vad som är god kroppskontakt och vad som inte är god kroppskontakt samt vikten av att själv bestämma och sätta gränser, samt att lyssna på när andra sätter gränser. T.ex. när det gäller kramar eller pussar.

Barn tvingas aldrig till kroppskontakt eller att sitta i någons knä.

Barn tvingas aldrig till att äta eller dricka något på förskolan.

Vi lär barnen rättigheterna att säga nej och bestämma själv.

Integritetskänsliga situationer såsom blöjbyte och toalettbesök utförs endast av för barnet känd och av barnet accepterad personal. Ordinarie personal eller vanligt förekommande vikarie. Praktikanter utför inte detta. Vi kommunicerar med barnet kring barnets behov och önskemål av hur situationen ska gå till.

Under vilostunder är endast för barnet känd och accepterad personal delaktig. Ordinarie personal eller vanligt förekommande vikarie.

Öppning och stängning utförs endast av för barnet känd och accepterad personal. Ordinarie personal eller vanligt förekommande vikarie.

En för barnen inte känd vikarier är inte ensam på avdelningen med barnen.

I t.ex. doktorslek får inga privata delar av kroppen vara med i leken och inte heller öron, mun, näsa pga. säkerhetsrisker.

När vi badar i vattenspridaren ute på gården har barnen på sig badkläder eller underkläder.

(Vi använder ”Stopp! Min kropp!” /Rädda barnens handbok)

Vi använder barnkonventionen

Förskolechef har god insyn och nära relation till all personal pga. liten enhet och att vara på plats 4 dagar/vecka.

Kommunikationen med föräldrar är viktigt, de får ta del av vår handlingsplan och synpunkter välkomnas.

Vi tar direkt tag i situationer som kan uppstå.

Vi är uppmärksamma på tecken som antyder att något inte står rätt till.

Vi agerar om barn uppvisar ett misstänkt beteende eller säger/gör något som gör oss fundersamma.

Vi är inte tveksamma till att göra en orosanmälan. Vi har god kontakt med familjecentral och socialtjänst.

 
Handlingsplan tillbud barn eller personal
Ta hand om personen som skadat sig lindrigt, första hjälpen låda finns i personalcentralen, åtgärda om något i miljön kan leda till ytterligare eller värre skador

Är tillbudet en upptäckt brist i miljö åtgärda problemet temporärt direkt

Är tillbudet av psykisk eller kränkande art meddela även förskolechef muntligt
 
Inge trygghet
 
Någon ur personalen tar hand om de andra barnen.
 
Meddela den som hämtar barnet om tillbudet samt vidtagna åtgärder

Dokumentera händelsen på blanketten Rapportering tillbud, ge till förskolechef
 
Handlingsplan lindrig olycka barn eller personal

Ta direkt hand om den skadade utifrån din bedömning. Första hjälpen låda finns i personalcentralen
 
Övrig personal tar hand om övriga barngruppen
 
Inge trygghet
 
Kontakta barnets föräldrar vilka görs delaktiga i bedömningen av situationen (vill jag som föräldrar hämta mitt barn tidigare? Vill jag som förälder uppsöka vård för säkerhets skull? Etc) Den som kontaktar dem skall vara någon som är väl  känd för föräldrarna.
 
Kontakta Sjukvårdsrådgivningen 1177 vid osäkerhet kring skadan eller be förälder ringa om du fått kontakt
 
Om vårdcentral/sjukhusbesök behövs: Någon ur personalen följer med till sjukhuset vid behov om föräldrarna inte hinner till förskolan innan vård behövs. Kontakta taxi eller ambulans för transport. Åk inte i egna bilar.
 
Dokumentera händelsen på blanketten Rapportering olycka, ge till förskolechef. Meddela också förskolechef muntligt.
 
Dokumentera händelsen på blanketten Rapportering lindrig olycka, ge till förskolechef
 
Handlingsplan blodhantering
 
Allt blod skall betraktas som potentiellt smittsamt på grund av att någon kan vara smittbärare utan symptom
-          blod på skadad hud, exempelvis vid eksem, öppet sår eller slemhinnor (mun,
              näsa, ögon)
-          blod vid olycka
 
·         Tillämpa alltid basala hygienrutiner vid all kontakt med blod och kroppsvätskor.
·         Använd alltid handskar vid risk för blodkontakt
·         Skydda din mun och dina ögon vid risk för stänk
 
En personal med egna sår ska ha dem väl skyddade i det vardagliga arbetet med barnen samt då personalen är behjälplig ett barn med blodskada
 
Lägg förband (plåster eller annat) även på mindre sår
 
Förpacka blodigt material i plastpåse som knyts ihop och kastas som vanligt hushållsavfall.
 
 
Handlingsplan vid strömavbrott samt avbrott för telefoni.
Vid strömavbrott gäller följande:
   Då vi antar att strömavbrottet är av kortare karaktär hålls förskolan öppen som vanligt. Fastighetsägare kontaktas för åtgärd.
   Vid längre avbrott: flera dagar vilket påverkar verksamheten etc kontaktar rektor styrelsens ordförande angående stängning av förskolan samt åtgärder.
   Förskolan skall vara bemannad så att de familjer som kommer hit får besked.
   Rektor skickar pressmeddelande till massmedia för att få ut information.
 
Vid telefonavbrott gäller följande:
 
   Förskolan hålls öppen som vanligt. Meddela föräldrarna på morgonen
                Om avbrottet finns redan då. Ge dem förskolans mobilnummer så att                  de kan nå oss.
   Då mobiltelefonin inte fungerar skall man kontrollera att tjänstgörande personal kan ringa till SOS.
 
   Då det inte finns tillgång till SOS får förskolan inte bemannas med mindre än att någon ur personal kan ta sig till den larmcentral som är igång.(aldrig färre än två)
 
 
   Det är viktigt att tjänstgörande personal tar reda på var man kan larma någonstans.
 
 
 
 
 
 
KRISPLAN FÖR SOLSTRÅLENS FÖRSKOLA
Om det som inte får hända händer…
 
 
 
 
 
Solstrålens krisgrupp
Sandra Stenmark, förskolechef     0736-947835, 0707-490635
Sofie Lorentzon, ordförande förskolan 
0768-844866
Mia Hammarberg, personalrepresentant 
0390/50148, 0723-998139
Johanna Folkesson, pastor 
036-52070, 0707-400940
Harald Wadskog, ordförande församlingen    036-521 14, 0709-858578
Inger Ekengard, församlingsrepresentant, läkare 
0390/50370, 0703-260726
 
Övriga:
Ansvar för larm Sune Carlsson                             0390/50311, 0768511013
 
Handlingsplan Krisgruppen
Krisgruppen träffas då barn, familj och/eller personal drabbats av dödsfall, allvarlig olycka, allvarlig sjukdom, separation eller liknande och bedöms behöva någon form av stöd. Den person krisgruppen som nås av information som uppfattas vara av akut och krisartat slag kontaktar förskolechef som i sin tur kallar gruppen till träff.
I första skedet deltar inte övriga personalgruppen då krisgruppens främsta uppgift är att identifiera situationen och kartlägga behovet av stödjande åtgärder utifrån ett övergripande perspektiv.
När detta skett involveras berörda arbetslag i form av bl.a. stödjande insatser (träff med kyrkan, psykolog, terapeut etc.)
Vid allvarlig krissituation kan det vara nödvändigt att förskolechef och personalgruppen träffas kväll/helg för att förbereda sig inför nästa dags mottagning av barnen.
 
Vad är en akut kris?
• När ett barn skadas svårt eller avlider
• När ett barns föräldrar, syskon eller anhörig skadas svårt eller avlider
• När personal skadas svårt eller avlider
• Dödsfall genom självmord
• Allvarlig sjukdom hos barn
• Allvarlig sjukdom hos ett barns föräldrar, syskon eller anhörig
• Större katastrofer
• Separationer (skilsmässa, fosterhemsplaceringar etc.)
 
Frågor att ställa vid en krissituation
Minnesanteckningar skrivs och mailas till förskolechef
• Vad har hänt?
Lokalisera/definiera det inträffade
Hur påverkar det oss?
Vilken relation har vi till det inträffade?
Behöver vi extern hjälp?
Kontakt med Resursteam, präst?
• Vilka bör informeras/bör ej ha information?
Förskolechef ansvarar för att fatta beslut om vad informationen ska innehålla och hur denna ska ges
Vem ansvarar för vad?
Förskolans kristeam ansvarar för att göra upp en ansvarsfördelning. Ansvarsfördelningen skrivs ned och placeras på skrivbordet på kontoret, samt noteras i minnes-anteckningarna.
• Vem ansvarar för att bemöta media?
Ingen uttalar sig eller svarar på några frågor om media söker kontakt, hänvisa till förskolechef 
Hur ska vi följa upp/utvärdera/avsluta?
Vad fungerade bra? Vilka framtida åtgärder behöver förskolan vidta? Uppdatera krisplaner?
 
Handlingsplan allvarlig olycka barn eller personal
 
Gör en första bedömning av hur allvarlig skadan är
Ge första hjälpen enligt utbildning
Någon personal larmar direkt 112 (uppge namn, adress och beskriv vad som hänt)
Agera sakligt • Försök att behålla lugnet
Se till att någon vuxen finns hos den olycksdrabbade
Kontakta snarast förskolechef eller någon i krisgruppen som i sin tur kontaktar förälder/anhörig så snabbt som möjligt. Annars ska någon i personalen väl känd av föräldrarna/ de anhöriga kontakta dem om läge
Någon personal agerar kontaktperson när räddningstjänst anländer
Någon personal följer med i ambulansen om det gäller ett barn och är kvar tills förälder möter upp
 
Alla vuxna som finns till hands hjälper till efter sin förmåga, övriga går
därifrån. Arbetsfördelning görs så personal tar hand om övriga barn
Se vidare ”när situationen är under kontroll”, ”efter det akuta skedet” samt ”hur förskolan arbetar vidare” nedan efter handlingsplan dödsfall barn eller personal
 
Handlingsplan dödsfall barn eller personal
Sker detta på förskolan följ handlingsplan för allvarlig olycka
Sker detta utanför förskolan:
Solstrålens krisgrupp skaffar sig vetskap om de anhörigas situation. Det är viktigt att utgå ifrån de anhörigas önskemål.
Krisgruppen samlas och bedömer situationen:
- Vilka ska informeras? - Hur ska informationen ske?
- Vilken information får lämnas ut nu? - Vilken information får lämnas ut senare? - Hur sker kontakten med hemmet?
o   Krisgrupp meddelar all personal och föräldrar – ger information utifrån anhörigas önskemål.
o   Flaggning då samtliga berörda underrättats.
o   Tid för samling med barn och föräldrar – ger information utifrån anhörigas önskemål.
o   Krisgruppen anordnar minnestund för barn, föräldrar och personal.
o   Krisstöd för personal, till barn och föräldrar
 
När situationen är under kontroll gällande allvarlig olycka eller dödsfall barn – personal – anhörig på förskolan
Vuxna tar hand om barnen
Någon/några ur den interna krisgruppen alt någon i ordinarie arbetslag som känner barnen samlar ihop de barn som har sett olyckan för att prata lite med dem. Använd KRISLÅDAN som finns på kontoret. Var inte rädd för att möta den som är i sorg. Bara att visa att man finns är ett stöd.
Förskolechef alt. någon i den interna krisgruppen informerar om det inträffade till all personal. Ge besked om att alla får information fortlöpande, så fort man vet något mer
Den drabbade barngruppen och ordinarie arbetslag bör speciellt stöttas av Krisgruppen.
Krisgruppen samlas för fortsatt planering. Gruppen bör ha regelbunden kontakt med personalen för stöd, information mm. Det är viktigt att krisgruppen finns tillgänglig även under kvällen
Det är viktigt med en återsamling för berörd personal innan dagens slut, för att summera och planera vidare.
Om något händer en kväll eller en under en helg ska förskolechef kontaktas som sedan kontaktar krisgruppen.
Incidentrapport skrivs och lämnas till förskolechef
Förskolechef tar hand om kontakter med media (rekommendationer: ta god tid på dig, ge ingen information du inte fått godkänd av anhöriga att säga, tänk efter innan du svarar, håll dig inom ditt eget området, säg om du inte vet, kan eller får svara på frågan om du är osäker, håll dig till fakta. Låt inte situationen eller reportern stressa dig, uttryck inte egna teorier, ljug eller gissa inte.)
Saker att tänka på:
När man är i chocktillstånd behöver man värme både kroppsligt och själsligt. Man talar om att ”hjälpa från 4 håll”
 Hålla om - man hjälper att värma den som chockats, lägger en       jacka om eller på annat sätt värmer den drabbade.
Hålla tyst – låt den drabbade styra samtalet, välja att vara tyst, gråta eller på annat sätt låta känslor komma fram. Var beredd att lyssna!
Hälla i – försök ha vätska till hands. Det behöver en kropp i chock.
Hålla ut – Efter att den första chocken lagt sig behövs stöd, och tålamod i en krisbearbetning.
 
Förslag på text till brev hem:
Solstrålens förskola har i dag mottagit det tragiska beskedet att _____________________har råkat ut för en allvarlig olycka / avlidit. Detta är något vi alla berörs starkt av. Under de närmaste dagarna kommer vi att ägna mycket tid åt att samtala och bearbeta det som hänt. Krisgruppen kommer att finnas tillgänglig där även församlingens pastor finns med.
Det här brevet skickas till er vårdnadshavare för att ni ska känna till att förskolan har informerat barnen om det som hänt och för att ni på bästa sätt ska kunna möta era barn när ni hämtar. Det är mycket betydelsefullt att ni också i hemmet talar %