Allianskyrkan i Ölmstad


HANDLINGSPLANER

SOLSTRÅLENS FÖRSKOLA

INKLUSIVE

KRISPLAN

&

LIKABEHANDLINGSPLAN

 

All personal ska ha god kännedom om dessa och veta var de kan hämtas vid behov – alltid i huvudpärmen!

ALLA KONTAKTUPPGIFTER TILL VÅRDNADSHAVARE, NÅGON ANHÖRIG SAMT PERSONAL OCH NÅGON ANHÖRIG FINNS I HUVUDPÄRMEN

TÄNK PÅ ATT ALLTID MEDDELA BÅDA VÅRDNADSHAVARNA OM DE HAR DELAD VÅRDNAD


Förskolechef reviderar dessa så de hålls aktuella och ser till att informera om revideringarna!

 

 

 

 

Här finns handlingsplaner för:

Handlingsplan säkerhetsföreskrifter
Handlingsplan Utrymning
Handlingsplan Inrymning
Handlingsplan Lämning & hämtning
Handlingsplan då barn inte kommer till förskolan enligt schema
Handlingsplan då barn försvinner från förskolan
Handlingsplan om något inträffar vid ensamarbete
Handlingsplan om barn blir hämtade av alkohol- eller drogpåverkad
Handlingsplan om barn inte blivit hämtade när förskolan stänger
Handlingsplan vid utflykt + checklista
Handlingsplan vid transporter till och från förskolan
Handlingsplan för god hälsomiljö
Handlingsplan sovvila
Handlingsplan vid utflykter
Handlingsplan tillbud barn och personal
Handlingsplan lindrig olycka barn och personal
Handlingsplan blodhantering
Handlingsplan vid strömavbrott samt för avbrott för telefoni
Handlingsplan vid hot och våld utfört av annan vuxen

KRISPLAN
Handlingsplan Krisgruppen
Handlingsplan allvarlig olycka/dödsfall barn, personal, nära anhörig
Handlingsplan då barns förälder/syskon råkar ut för olycka, är döende eller avlider
Handlingsplan barn far illa
Handlingsplan Gränna barnteam, socialtjänsten

LIKABEHANDLINGSPLAN


Se även årshjul för skyddsronder i pärmen med SAM – Systematiskt ArbetsMiljöarbete

 

Handlingsplan säkerhetsföreskrifter

Innemiljön:

  Inget spring och skrik  inomhus

 

  Alla branddörrar ska stängas på kvällen samt alla lampor släckas utom de

        som är över entrédörren. Lås inga branddörrar.

  Stäng alla ”små-grindar” efter er.

  Barnen får ej lämnas ensamma på skötbordet.

  Skjut upp stegarna till skötborden då ni lämnar rummet.

  Blockera inga brandutgångar.

  Lämna inga fruktknivar i nåbar höjd.

  En vuxen skall alltid vara närvarande då barnen använder verktyg (i övrigt skall de vara i verktygslådan i förrådet.)

 

  Haspa dörrar som har hasp samt sätt klämkloss på dörren in till lekhallen

            då den är öppen.

Utemiljön:

  Koden till gräsklipparen är 1111

  Målet och kuben samt lösa föremål får ej ligga på gräset efter stängning då gräsklipparen klipper sönder det

  Grinden till gläntans uterum ska vara öppen vid stängning

  Grindarna ska alltid vara stängda. Vid behov- låsgrinden till

skogen. Nyckel finns i uteförrådet. Glöm inte låsa upp den då ni stänger på tisdagar och fredagar.

  Haspa uteförrådsdörren samt dörren till lekstugan.

  Inga cyklar eller sparkar i backen ner mot entrédörren

  Inte klättra utanpå lekställningen

  Inte hoppa från högre höjder

  Inga stora föremål i rutschkanan

  Alltid en personal vid rutschkanan om yngre barn leker där

  Inga rep under planeringstider (må fm och fre fm)
Inga rep i träd eller rutschkana där det finns risk att fastna

  Inga rep i båten av säkerhetsskäl

  Inte klättra på staketen, de tappar fästet i marken då

  Inte knyta rep mellan cyklar för bogsering

  Inga cyklar på gräset

  Inte gräva på kullen

  Inte åka cyklar eller lastbilar ner från kullen

  Inte putta varandra med cyklarna

  Inte klättra på några tak

  Snickra och såga -  den som tar fram verktyg och material har ansvar för att var med barnen när de används samt att plocka undan allt sedan, eller delegera ansvaret till annan.

  Inneleksaker: välkomna att följa med ut, men den pedagog som tar ut det har ansvar för att det kommer in igen i bra skick eller för att  delegera ansvaret till någon annan.

  Alla barn ska plocka in något innan de går in.

  Alla barn ska plocka in något innan de går hem.

 

Handlingsplan utrymning på Solstrålens förskola

Om det är en liten brand- släck med brandsläckarna och brandfiltar- men ta inga risker! Deras placering syns på utrymningskartan.

1.                      Rädda alla barn, vid rökutveckling kryp, använd närmaste utrymningsväg.

2.                      Någon personal tar med huvudpärm och alla avdelningars närvarolistor ut

3.                      Personal samlar alla barnen utmed staketet vid förrådet mot bäcken

4.                      Någon personal kontrollerar brandlarmet, var larmet har gått. Larmar direkt 112 om brand upptäckts eller osäkerhet finns (uppge namn, adress och beskriv vad som hänt).

5.                      Några i personalen letar noga igenom alla rum så ingen saknas

6.                      Kontrollera att alla barn och all personal som ska vara på förskolan idag är närvarande vid uppsamlingsplatsen OBS personal som lämnat förskolan under rast ska meddela detta.

7.                      Vid saknad av barn eller personal går två pedagoger in på förskolan tillsammans för att leta, om brand och rökutveckling tillåter. Tänk på att barn kan gömma sig vid fara

8.                      Någon personal agerar kontaktperson när räddningstjänst anländer, är inte förskolechef på plats ska denne kontaktas

9.                      Samtliga vuxna är kvar med barnen

10.                  En personal utses att ringa barnens föräldrar

Utrymningsvägar: Se utrymningskarta uppsatt på flera ställen

Fönster i Ängens båda rum
Förskolans huvudentré
Fönster på Skogen
Dörr och fönster på Gläntan
Trapphuset på Ängen och Skogen

Handlingsplan inrymning

Om vi är ute på gården och av någon orsak snabbt behöver ta oss in i förskolans lokaler.

Vid någon form av yttre hot (t.ex. väder, olyckor med rökutveckling, våld, hotfull person)

 

1.     Den som upptäcker/meddelas hotet gör genast övrig personal medvetna.

2.     All personal samverkar snabbt för att få in alla barn som är på gården - meddela barnen att de ska sätta sig på bänkarna i hallen.

3.     Någon i personalen larmar 112

4.     Samling i stora hallen, alla barnen sätter sig på bänkarna och väntar på att bli inräknade.

5.     Någon i personalen hämtar huvudpärmen och räknar in alla barn

6.     Någon i personalen går igenom hela förskolan och stänger fönster och dörrar samt låser dörrar vid behov

7.     Någon i personalen kontaktar förskolechef, krisgrupp vid behov

8.     Barnen samlas i grupper tillsammans med pedagoger på lämpliga ställen på förskolan

9.     Bedömning görs av hur vi ska gå vidare. Förskolechef bestämmer i första hand, men om förskolechef ej är kontaktbar får personalen besluta. Rådfråga räddningstjänst om de är på plats. Ring annars polisen i Jönköping om råd behövs.

10.  Är hotet av allvarlig karaktär följs krisplan

11.  Kontakta föräldrar om situationen och hur vi ska gå vidare

 

Handlingsplan då barn lämnas och hämtas på förskolan

På Solstrålens förskola får inga barn lämnas eller hämtas utan kontakt med personal.

Ett tydligt överlämnande av ansvar för barnet mellan personal och den som lämnar/hämtar är av största vikt. Det gör vi genom att:

·       Först när barnet överlämnats direkt till personal har förskolan ansvar för barnet. Lämna inte över barnen ”på avstånd” utan gör det genom samtal med någon personal som övertar ansvaret.

·       När barnet hämtas ska den som hämtar ta direkt kontakt med personal när den kommer in till förskolan (inne eller ute) och genom det övertas ansvaret för barnet igen. Denna kontakt kan ske ”på avstånd” om vi är ute på gården, genom att personal och den som hämtar vinkar tydligt till varandra och ropar hej. Om den som hämtar väljer att t.ex. prata i telefon, eller gå in i hallen för att hämta grejer, pratar med andra eller liknande har den som hämtar ändå ansvar för barnet efter att denna kontakt tagits med personal.

·       Innan den som hämtar går från förskolan med barnet ska ett samtal ske med någon personal. Men ansvaret för barnet är som sagt överlämnat redan vid första kontakten då den som hämtar kommer.

·       Om vårdnadshavare lämnat över ansvaret till någon annan att hämta sitt barn ska förskolan meddelas om vem som kommer och vårdnadshavaren ska meddela den som ska hämtar vad som gäller vid lämning och hämtning.

 

 

Handlingsplan då barn inte kommer till förskolan enligt schema

Förskolan har som handlingsplan vad gäller hämtning och lämning att ansvar övertas vid direkt kontakt mellan den som lämnar och personal. Därför har förskolan som rutin att vi inte tar ansvar för att ringa vårdnadshavare om ett barn inte dyker upp enligt angivet schema.

Däremot kan vi ringa ändå för planerings skull. Det är viktigt att vårdnadshavare hör av sig till förskolan om barnet inte ska komma angiven tid för verksamhetens skull.

Kontrollera alltid först att vi skrivit in rätt schema utifrån vad som är uppgivet.

 

 

Handlingsplan då barn försvinner från förskolan

Ropa och lyssna efter ljud. Kontrollera närmiljön. När det är konstaterat att barnet är försvunnet meddela kollega och utse vem som gör vad – Person 1 och Person 2

Person 1, ansvarig för telefon:

Ring polisen 112 Lämna signalement till polisen (utseende, kläder, ålder, mognadsnivå, hälsotillstånd, allergier m.m.)
Finns misstanke om bortförande larma det till polisen direkt! Ring sedan föräldrarna.

Ring föräldrar (vänta max 15 min)

Ring förskolechef

Skriv ner en rekonstruktion:

·       När sågs barnet senast?

·       Var sågs barnet senast?

·       Vem såg barnet senast?

·       Var barnet ensamt eller tillsammans med andra?

·       Hur var barnet klätt?

·       Hur länge har sökandet pågått?

Agera kontaktperson med polis och föräldrar

Lämna över bild till polisen

När barnet kommer tillrätta meddela omedelbart föräldrar, person 2,  polis och förskolechef.

Person 2, agerar samordnare

 Gör en plan för sökning, så många som möjligt söker.

Spring inte omkring så att eventuella spår förstörs.

Gå tillbaka till den plats på förskolan eller utanför förskolan där barnet sågs senast.

Om barnet försvunnit inne i lokalerna, sök igenom alla utrymmen noggrant. Tänk på att barnet kan gömma sig.

Är ni på utflykt och det är möjligt går någon ur personalen tillbaka med de andra barnen till förskolans gård. Annars stannar den med barnen och kontaktar kollegor för hjälp.

Har barnet några favoritplatser i närheten, inne, ute, utanför förskolan? Sök där barnet bor, hos kamrater osv.

 Fråga personer du möter om de sett barnet.

När barnet har kommit tillrätta meddela genast person 1

 

Handlingsplan om något inträffar vid ensamarbete

1.        Tänk efter – var kan jag få hjälp snabbt? (Annan avdelning, interntelefonen, kyrkan, grannar, förälder som är tillgänglig, personal som bor nära) Ropa! Ring!

 

2.        Vid allvarligare olycka ring SOS 112. Åk med i ambulansen om du kan. Kontakta en kollega som kan kontakta föräldrarna och förskolechef. Om du ansvarar för fler barn lämnar du över ansvaret för det skadade barnet till ambulanspersonal.

 

3.        Ring föräldrarna och förskolechef

 

Handlingsplan om barn blir hämtade av alkohol- eller drogpåverkade

Om vårdnadshavare eller annan anhörig kommer alkohol- eller drogpåverkad när det ska hämta barn på förskolan måste personalen bedöma situationen. Observera att en vårdnadshavare ska alltid ha angett om någon annan än de själva ska lämna eller hämta barn

Om personal bedömer att den som hämtar är alkohol- eller drogpåverkad ska inte barnet följa med

·       Tala med den som hämtar och försök avstyra hämtningen.

·       Vid behov kontakta annan vårdnadshavare eller anhörig

·       Använd sunt förnuft

·       Handla så odramatiskt som möjligt

·       Tänk på barnet i första hand

·       Du har anmälningsskyldighet till socialtjänsten om du misstänker att bar för illa

·       Om den som hämtar tar med sig barnet ändå ring 112 och rådfråga hur du ska göra.

·       Om situationen blir hotfull ring 112

·       OBS! Du får aldrig besluta på egen hand att ta med dig barnet!

Handlingsplan om barn inte blivit hämtade när förskolan stänger

Om barn inte blivit hämtade när förskolan stänger, ring föräldrar/anhöriga om du inte får svar. Telefonnummer till föräldrar/anhöriga finns i den aktuella barnpärmen

Avvakta 1/2 timme sedan kontaktar du förskolechef. Om förskolechef inte finns att nå kontaktas någon i krisgruppen.

Förskolechef/representant i krisgruppen kontaktar socialjouren OBS! Du får aldrig besluta på egen hand att ta med dig barnet!

Handlingsplan vid utflykt

När vi lämnar förskolan för promenader och andra utflykter så ansvarar samtliga pedagoger för att göra en bedömning av lämpligt antal barn.

Storleken på barngruppen ska vara i direkt relation till den aktuella barngruppen och vilka pedagoger som ska följa med (ålder på barnen, barn med speciella behov etc.). Under samtliga utflykter deltar en ordinarie pedagog alt. en visstidsanställd pedagog med god kunskap om förskolans regler, rutiner samt alla deltagande barn.

Genomgång av ansvarsuppdelning i arbetslaget innan gruppen lämnar förskolans gård. Om förälder deltar under utflykten informeras även denna om vilka regler och rutiner som gäller.

När en större grupp barn går på utflykt fördelar sig pedagogerna först och sist i ledet, om fler vuxna deltar delar dessa upp sig mellan barnen. Barnen delas alltid in i ansvarsgrupper.

Samtliga pedagoger ska vara pålästa i på förskolans krisplan med handlingsplaner

Minst en telefon följer alltid med, vi använder förskolans mobil eller personalens privata mobiler.

Inga vassa föremål, t.ex. knivar, finns med oskyddade.

Vi åker inte och badar med barnen. Om en utflykt önskar göras till vatten/närheten av vatten kontaktas förskolechef i förväg. En handlingsplan formuleras av arbetslaget (RISKBEDÖMNING). Minst två pedagoger följer alltid med.

Görs utflykt utöver närområdet skrivs alltid en riskbedömning innan utifrån särskild blankett. Denna lämnas sedan till förskolechef.

Vi åker ej i personalens bilar

Checklista inför och under utflykt

·       Alla barn har reflexvästar på sig

·       Barnen är uppdelade i ansvarsbarn

·       Övrig personal på förskolan är informerade om vart vi går

 Avdelningens ryggsäck innehåller:

·       förbandsväska (plåster, sårtvätt, förband)

·       näsdukar

·       lista på telefonnummer till barnens föräldrar

·       laddad telefon, minst en (förskolans mobil samt privata mobiler

·       närvarolista på de barn som är med

 

Handlingsplan vid transporter till och från förskolan i
allmänna transportmedel

Genomgång av ansvarsuppdelning i arbetslaget innan gruppen lämnar förskolans gård.

• Alla sitter tillsammans på bussen.

 • Vid av – och påstigning går en pedagog först och tar emot barnen och en är kvar sist och ser till att alla kommit med.

 • Vid på – och avstigning räknas barnen.

 • Om en pedagog åker själv med en liten grupp barn, stannar pedagogen i bussdörren så att den ej kan stängas. Pedagogen släpper av samtliga barn innan hon/han släpper dörren.

 

 

Handlingsplan för god hälsomiljö Solstrålens förskola

Hygien:

Vi har satt upp instruktioner vid skötbord samt toaletter om handhygien, blöjbyte och toalettbesök.

Barnen tvättar sina händer före varje måltid samt vid toalettbesök.

Vi använder pappersservetter samt pappersmuggar som slängs efter användandet.

Personalen använder handsprit vid smitta samt vid blöjbyten och barnens toalettbesök.

Tvättschema för barnens kuddar, madrasser etc finns uppsatt i skötrummet.

Alla leksaker tvättas vid storstädningen samt textilier 1 g/månad.

Förskolan städas varje dag enl. städschema.

Vi använder engångsnäsdukar.

Vi har våra tandborstar på separat hylla där de inte kan nås av barnen. De förvaras öppet samt är märkta med barnens namn. Byts regelbundet.

Tandkräm appliceras genom klick på papper som barnet tar- dvs det tas inte från tuben direkt på tandborsten.

 

Smitta:

Vi har tydliga regler om hur länge barnen bör vara hemma vid olika typer av smitta.

Vi sätter upp information vid våra ingångar så att alla kan ta del av dem då smitta pågår.

Vi noterar i våra dags-scheman då barnen är sjuka. Dessa sparas i minst 5 år.

Vid infektionsutbrott följer vi smittskyddsenhetens råd.

Vid frågor kring smitta kontaktas barnhälsovården.

(vattenlek i balja etc)

Barnens nappar är märkta samt förvaras oåtkomligt för barnen.

Inomhusmiljön:

Lokalerna skall vara lättstädade. Storstädning genomförs en gång per år.

Vi har städschema så att ev vikarier kan fullfölja en god städning.

Överdrag till kuddar och madrasser tvättas regelbundet.

Stoppade möbler har tvättbara överdrag. Övriga möbler dammsugs regelbundet.

Vi förvarar material i lådor- helst med lock

Eftersom vi har grön flagg och mål med Giftfri förskola så tar vi hänsyn till material och miljön vid inköp. Dessutom tar vi hänsyn till allergirisken.

Buller:

Vi har ljuddämpande plattor i taken och arbetar alltid aktiv för en bra ljudmiljö.

UV -strålning:

Personalen har kunskap om betydelsen att inte utsätta barnen för hög uv-strålning.

Barnen har egen solkräm och lämpliga klädare vid lek utomhus.

Vi förlägger utevistelsen på tidig förmiddagstid samt senare på eftermiddagen för att undvika för hög strålning på sommaren.

Dofter:

Personalen ska vara parfymfria under arbetstid. Miljön är helt rökfri detta gäller även utomhusmiljön runt förskolan.

Vi använder endast parfymfria disk och tvättmedel.

Djur:

Pälsdjur och fåglar får inte vistas i förskolans lokaler.

Vi uppmanar barn, personal och föräldrar att inte gosa med djuren innan de går till förskolan. Föräldrar i lantbruk rekommenderar vi att byta kläder innan de lämnar/hämtar sina barn.

Ventilation:

Ventilationen kontrolleras regelbundet.

Vi vistas dagligen utomhus och använder utomhusmiljön såsom skogen i vår pedagogiska verksamhet.

Växter:

Vi har endast växter som inte blommar inomhus. Mestadels har vi ”plastväxter” etc.

Mat:

Vår förskola har rutiner för hantering av kost till födoämnesöverkänsliga barn.

Detta regleras i vår egenkontroll.

Vår mat är helt fri från nötter, mandel, jordnötter och sesamfrön.

 

Handlingsplan sovvila

Innebär att då alla vuxna lämnat rummet där barnen sover har en vuxen ansvaret för de barnen.

Babymonitor med ljud och bild som bärs av ansvarig och kontrolleras ofta
Fysiska kontroller där vuxen smyger in i rummet och ser till barnen med jämna mellanrum

Vid frånvaro av ansvarig ska annan ordinarie personal vara ansvarig tillfälligt – vem bestäms av Ängens eller Bäckens arbetslag.

Handlingsplan tillbud barn eller personal

q  Ta hand om personen som skadat sig lindrigt, första hjälpen låda finns i personalcentralen, åtgärda om något i miljön kan leda till ytterligare eller värre skador

q  Är tillbudet en upptäckt brist i miljö åtgärda problemet temporärt direkt

q  Är tillbudet av psykisk eller kränkande art meddela även förskolechef muntligt

 

q  Inge trygghet

 

q  Någon ur personalen tar hand om de andra barnen.

 

q  Meddela den som hämtar barnet om tillbudet samt vidtagna åtgärder

q  Dokumentera händelsen på blanketten Rapportering tillbud, ge till förskolechef

 

Handlingsplan lindrig olycka barn eller personal

q  Ta direkt hand om den skadade utifrån din bedömning. Första hjälpen låda finns i personalcentralen

 

q  Övrig personal tar hand om övriga barngruppen

 

q  Inge trygghet

 

q  Kontakta barnets föräldrar vilka görs delaktiga i bedömningen av situationen (vill jag som föräldrar hämta mitt barn tidigare? Vill jag som förälder uppsöka vård för säkerhets skull? Etc) Den som kontaktar dem skall vara någon som är väl  känd för föräldrarna.

 

q  Kontakta Sjukvårdsrådgivningen 1177 vid osäkerhet kring skadan eller be förälder ringa om du fått kontakt

 

q  Om vårdcentral/sjukhusbesök behövs: Någon ur personalen följer med till sjukhuset vid behov om föräldrarna inte hinner till förskolan innan vård behövs. Kontakta taxi eller ambulans för transport. Åk inte i egna bilar.

 

q  Dokumentera händelsen på blanketten Rapportering olycka, ge till förskolechef. Meddela också förskolechef muntligt.

 

q  Dokumentera händelsen på blanketten Rapportering lindrig olycka, ge till förskolechef

 

Handlingsplan blodhantering

 

Allt blod skall betraktas som potentiellt smittsamt på grund av att någon kan vara smittbärare utan symptom

-        blod på skadad hud, exempelvis vid eksem, öppet sår eller slemhinnor (mun,

              näsa, ögon)

-        blod vid olycka

 

·       Tillämpa alltid basala hygienrutiner vid all kontakt med blod och kroppsvätskor.

·       Använd alltid handskar vid risk för blodkontakt

·       Skydda din mun och dina ögon vid risk för stänk

 

En personal med egna sår ska ha dem väl skyddade i det vardagliga arbetet med barnen samt då personalen är behjälplig ett barn med blodskada

 

Lägg förband (plåster eller annat) även på mindre sår

 

Förpacka blodigt material i plastpåse som knyts ihop och kastas som vanligt hushållsavfall.

 

 

Handlingsplan vid strömavbrott samt avbrott för telefoni.

Vid strömavbrott gäller följande:

  Då vi antar att strömavbrottet är av kortare karaktär hålls förskolan öppen som vanligt. Fastighetsägare kontaktas för åtgärd.

  Vid längre avbrott: flera dagar vilket påverkar verksamheten etc kontaktar rektor styrelsens ordförande angående stängning av förskolan samt åtgärder.

  Förskolan skall vara bemannad så att de familjer som kommer hit får besked.

  Rektor skickar pressmeddelande till massmedia för att få ut information.

 

Vid telefonavbrott gäller följande:

  Förskolan hålls öppen som vanligt. Meddela föräldrarna på morgonen

                Om avbrottet finns redan då. Ge dem förskolans mobilnummer så att                 de kan nå oss.

  Då mobiltelefonin inte fungerar skall man kontrollera att tjänstgörande personal kan ringa till SOS.

 

  Då det inte finns tillgång till SOS får förskolan inte bemannas med mindre än att någon ur personal kan ta sig till den larmcentral som är igång.(aldrig färre än två)

 

  Det är viktigt att tjänstgörande personal tar reda på var man kan larma någonstans.

 

Handlingsplan vid hot och våld utfört av annan vuxen

Ta hotet på allvar

Tillkalla polis direkt

Försök att påkalla kollegors uppmärksamhet, skydda och få undan barn

Se hela tiden till att ha kontakt med en kollega som kan larma polis

Meddela förskolechef så fort som möjligt

Riskera aldrig din egen hälsa och säkerhet om det uppstår en hot eller våldssituation

Försök att behålla lugnet

Håll dig på behörigt avstånd

Försöka att ta reda på vad den hotfulle verkligen vill

Skapa andrum för att vinna tid

Håll dig till sakfrågan

Undvik att vinna/ förlora situation där den hotande personen får känslan av att förlora

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

KRISPLAN FÖR SOLSTRÅLENS FÖRSKOLA

Om det som inte får hända händer…

http://4.bp.blogspot.com/-RHH2kZVTytM/T7AqHcPkIII/AAAAAAAAB1g/1o50oIg8SUY/s1600/plster_61738183_118589083_134083730.jpg

 

 

Solstrålens krisgrupp

Sandra Stenmark, förskolechef        0736-947835, 0707-490635 (make) solstralen.allianskyrkan@hotmail.com eller sandra@grannapingst.se
Sofie Lorentzon, ordförande förskolan  
0768-844866 lorentzonsofie@gmail.com
Mia Hammarberg, personalrepresentant 
0390/50148, 0723-998139 maria.hammarberg@live.se
Johanna Folkesson, pastor 
036-52070, 0707-400940 johanna@allianskyrkan.nu

Harald Wadskog, ordförande församlingen       036-521 14, 0709-858578 harald.wadskog@gmail.com
Inger Ekengard, församlingsrepresentant, läkare 
0390/50370, 0703-260726 ingerekengard@gmail.com

 

Övriga:

Ansvar för larm Sune Carlsson                             0390/50311, 0768511013

 

Handlingsplan för Krisgruppen

Krisgruppen träffas då barn, familj och/eller personal drabbats av dödsfall, allvarlig olycka, allvarlig sjukdom eller liknande och bedöms behöva någon form av stöd. Den person i krisgruppen som nås av information som uppfattas vara av akut och krisartat slag kontaktar förskolechef som i sin tur kallar gruppen till träff.  

Är förskolechef inte tillgänglig eller själv drabbad är det styrelsens ordförande som kallar till träff.

Det finns olika handlingsplaner i detta dokument som anger hur man ska agera i olika situationer. Dessa är underlag vid första träffen samt frågorna nedan.

I första skedet deltar inte övriga personalgruppen då krisgruppens främsta uppgift är att identifiera situationen och kartlägga behovet av stödjande åtgärder utifrån ett övergripande perspektiv.

När detta skett involveras berörda arbetslag i form av bl.a. stödjande insatser (träff med kyrkan, psykolog, terapeut etc.)

Vid allvarlig krissituation kan det vara nödvändigt att förskolechef och personalgruppen träffas kväll/helg för att förbereda sig inför nästa dags mottagning av barnen.

Vad är en akut kris?

• När ett barn, föräldrar, syskon, eller personal skadas svårt eller avlider

• Allvarlig sjukdom hos barn, föräldrar, syskon, eller personal

• När personal skadas svårt eller avlider

• Dödsfall genom självmord

• Större katastrofer

Frågor att ställa vid krismötet

Minnesanteckningar skrivs och mailas till förskolechef

• Vad har hänt? Hur ser handlingsplanen för händelsen ut (se olika handlingsplaner i detta dokument)– har den följts?  Vad är kvar för krisgruppen att göra?

Lokalisera/definiera det inträffade

Hur påverkar det oss?

Vilken relation har vi till det inträffade?

Behöver vi extern hjälp?

Kontakt med Resursteam? Gränna barnteam. Annat stöd?

• Vilka bör informeras/bör ej ha information?

·       Vilka ska informeras(föräldrar (alla, några), styrelsen, all personal - lediga, timvikarier, sjukskrivna och tjänstlediga, tänk på personal i barngrupp, kök, städ och vaktmästare)? Hur ska informationen ges?

·       Vilken information får lämnas ut nu(utgå från anhörigas önskemål)?

·       Vilken information får ges senare? Viktigt att meddela vilken kommunikationsväg som kommer användas för uppdatering av information

·       Hur sker kontakten med anhöriga – nu – löpande - framöver

Förslag på text till brev hem till vårdnadshavare:

Solstrålens förskola har i dag mottagit det tragiska beskedet att _____________________har råkat ut för en allvarlig olycka / avlidit. Detta är något vi alla berörs starkt av. Under de närmaste dagarna kommer vi att ägna mycket tid åt att samtala och bearbeta det som hänt. Krisgruppen kommer att finnas tillgänglig där även församlingens pastor finns med.

Det här brevet skickas till er vårdnadshavare för att ni ska känna till att förskolan har informerat barnen om det som hänt och för att ni på bästa sätt ska kunna möta era barn när ni hämtar. Det är mycket betydelsefullt att ni också i hemmet talar öppet om det inträffade och är uppmärksamma på barnens reaktioner. Tveka inte att ta kontakt med oss för ytterligare upplysningar och hjälp.

Tillsammans!  Solstrålens förskola 20………….

Förskolechef

Vem ansvarar för vad?

Förskolans kristeam ansvarar för att göra upp en ansvarsfördelning. Ansvarsfördelningen skrivs ned och placeras på skrivbordet på kontoret, samt noteras i minnes-anteckningarna.

Krisgruppen gör upp en plan för fortsatt planering, ytterligare träffar, upplägg av stöd m.m.. Gruppen bör ha regelbunden kontakt med personalen för stöd, information mm. Det är viktigt att krisgruppen finns tillgänglig dygnet runt närmaste tiden även kvällar och helger.

Det är viktigt med en återsamling för berörd personal så fort som möjligt, för att summera och planera vidare. Har det hänt dagtid är en återsamling att rekommendera samma dag/kväll.

Se även frågan nedan: hur går vi vidare!! Dela upp ansvaret

Vid dödsfall:

o   Krisgrupp meddelar all personal och föräldrar – ger information utifrån anhörigas önskemål.

o   Flaggning då samtliga berörda underrättats.

o   Tid för samling med barn och föräldrar – ger information utifrån anhörigas önskemål.

o   Krisgruppen anordnar minnestund för barn, föräldrar och personal.

o   Krisstöd för personal, till barn och föräldrar

• Vem ansvarar för att bemöta media?

Förskolechef!

Ingen uttalar sig eller svarar på några frågor om media söker kontakt, hänvisa till förskolechef. Är förskolechef inte tillgänglig eller själv drabbad är det till styrelsens ordförande. Ingen information ges utan tillstånd av anhöriga! (rekommendationer: ta god tid på dig, ge ingen information du inte fått godkänd av anhöriga att säga, tänk efter innan du svarar, håll dig inom ditt eget område, säg om du inte vet, kan eller får svara på frågan om du är osäker, håll dig till fakta. Låt inte situationen eller reportern stressa dig, uttryck inte egna teorier, ljug eller gissa inte.)

 

Hur ska vi gå vidare/ följa upp/utvärdera/avsluta?

Vad fungerade bra? Vilka framtida åtgärder behöver förskolan vidta? Uppdatera krisplanen?

Kontakt med den drabbade familjen

Att hålla kontakt med familjen som drabbats är förskolechefs uppgift tillsammans med någon från personalen. Ta ev. hjälp av någon ur krisgruppen. Tala om för föräldrarna att du ställer upp för honom/henne och fråga om vi på förskolan kan hjälpa till med något. Fråga vad familjen vill och vilka önskemål de har när det gäller bl.a. begravning, minnesstund och fortsatt kontakt. Bestäm tillsammans med familjen hur kontakten mellan förskola och hem ska vara, vilka i förskolan som ska informeras och vad som ska informeras om. Det är viktigt att vara lyhörd för familjens önskemål. Tänk på att barnen kan behöva hjälp med att visa sitt deltagande.

Hur arbetar vi i krisgruppen vidare

Krisgruppen bedömer:

- Vilken hjälp behöver barnet, familjen, barngruppen?

- Vilket stöd behöver personalen?

Dagen efter sammankallas föräldrar för mer information och tid ges för frågor. Krisgrupp och samtlig personal deltar.

q  Ev deltagande vid begravning

q  Minnesbok till de anhöriga

q  Minnesruna i JP

q  Tid för uppföljningssamtal, genomgång av vidtagna åtgärder samt ev revidering av krisplan.

• Föräldramöten ?

• Enskilda samtal ?

Bedöm vad som är lämpligt!

Mötena bör utgå ifrån det som har hänt och händer. Det är viktigt att lyssna och ta emot reaktioner, lyssna utan att åtgärda och lösa. Det är viktigt att det får ta tid!

Så här kan man fortsätta att bearbeta händelsen i barngruppen – krisgruppen leder pedagogerna i detta, följer upp

• Avsätt tid för samtal regelbundet under lång tid framöver, stäm av vad barnen verkar vara i behov av

• Var vaksam på reaktioner. Tänk på att reaktionerna kan vara olika. Var och en reagerar och sörjer på sitt sätt. LÅT SORGEN FÅ TA TID!

• Ta vara på barnens önskemål

• Låt barnen rita och berätta vad de tänker och funderar på

• Se föräldrarna i barngruppen som en resurs

Tänk på att de här dagarna är kanske, för ett enskilt barn, de viktigaste under hela förskole tiden.

 

Handlingsplan allvarlig olycka/dödsfall barn, personal, nära anhörig – på förskolan

1.     Gör en första bedömning av hur allvarlig skadan är, Ge första hjälpen enligt utbildning. Det är sjukvården som gör bedömning om ett dödsfall inträffat.

2.     Någon personal larmar direkt 112 (uppge namn, adress och beskriv vad som hänt)

Agera sakligt • Försök att behålla lugnet

Se till att någon vuxen finns hos den olycksdrabbade

3.     Kontakta snarast förskolechef som i sin tur kontaktar förälder/anhörig så snabbt som möjligt. Är förskolechef inte tillgänglig eller själv drabbad kontaktas styrelsens ordförande. Får ni inte tag på någon ska någon i personalen väl känd av föräldrarna/ de anhöriga kontakta dem om läget

4.     Någon personal agerar kontaktperson när räddningstjänst anländer

5.     Någon personal följer med i ambulansen om det gäller ett barn och är kvar tills förälder möter upp

Alla vuxna som finns till hands hjälper till efter sin förmåga, övriga går
därifrån. Arbetsfördelning görs så personal tar hand om övriga barn

Saker att tänka på:

När man är i chocktillstånd behöver man värme både kroppsligt och själsligt. Man talar om att ”hjälpa från 4 håll”

v  Hålla om - man hjälper att värma den som chockats, lägger en       jacka om eller på annat sätt värmer den drabbade.

v Hålla tyst – låt den drabbade styra samtalet, välja att vara tyst, gråta eller på annat sätt låta känslor komma fram. Var beredd att lyssna!

v Hälla i – försök ha vätska till hands. Det behöver en kropp i chock.

v Hålla ut – Efter att den första chocken lagt sig behövs stöd, och tålamod i en krisbearbetning.

När situationen är under kontroll gällande allvarlig olycka eller dödsfall på förskolan

1.     Vuxna tar hand om barnen som är kvar på förskolan

2.     Någon/några ur krisgruppen alt någon i ordinarie arbetslag som känner barnen samlar ihop de barn som har sett olyckan för att prata lite med dem. Det ska alltid vara ordinarie personal med för tröst och stöd till barnen. Använd KRISLÅDAN som finns på kontoret. Var inte rädd för att möta den som är i sorg. Bara att visa att man finns är ett stöd.

3.     Förskolechef alt någon personal väl känd för föräldrar ringer och meddelar övriga barns föräldrar det som hänt och ger möjlighet för föräldrar att hämta sina barn tidigare. Ge ingen utförlig information utan hänvisa till att vi återkommer med information.

4.     Förskolechef alt. någon i krisgruppen alt. någon personal väl känd för övrig personal informerar om det inträffade till all personal. Tänk på lediga, sjukskrivna och tjänstlediga, personal i barngrupp, kök, städ och vaktmästare. Ge besked om att alla får information fortlöpande, så fort man vet något mer. Meddela vilken kommunikationsväg som kommer att användas.

5.     Ingen uttalar sig eller svarar på några frågor om media söker kontakt, hänvisa till förskolechef. Är förskolechef inte tillgänglig eller själv drabbad är det till styrelsens ordförande.

6.     Krisgruppen träffas och följer sin handlingsplan. Barn och personal får fortsatt stöd enligt den plan krisgruppen gör för den aktuella situationen (se ovan i handlingsplan för krisgruppen)

7.     Incidentrapport skrivs och lämnas till förskolechef

 

 

Sker allvarlig olycka eller dödsfall utanför förskolan:

1.     Den som får informationen kontaktar direkt förskolechef som in sin tur kontaktar krisgruppen. Är förskolechef inte tillgänglig eller själv drabbad kontaktas styrelsens ordförande. Är den i sin tur inte tillgänglig eller själv drabbad kontaktas någon annan i krisgruppen.

2.     Krisgrupp följer sin handlingsplan – se ovan i handlingsplanen för krisgruppen

 

Handlingsplan då barns förälder/syskon råkar ut för olycka, är döende eller avlider

Om barnet inte befinner sig på förskolan:

1.     Den som får informationen underrättar direkt förskolechef, är inte den tillgänglig underrättas styrelsens ordförande.

2.     Krisgruppen sammankallas.

 

Om barnet befinner sig på förskolan då det händer:

1.     Den som tar emot beskedet underrättar direkt förskolechef.

2.     Barnets familj, helst förälder skall underrätta barnet personligen. Om inte annat ska personal väl känd för barnet eller förskolechef ge beskedet till barnet. Barnet får beskedet på avskild plats ifrån övriga barngruppen.

3.     Det berörda barnet/barnen tas om hand av en personal väl känd för barnet på en avskild plats , den personalen stannar med barnet hela tiden, tills anhörig kan hämta barnet.

4.     Övrig personal fördelar arbetet med övriga barn på förskolan

5.     Om övriga barn berörs illa  i samband med situationen håller personal väl känd för barnet en samling med de barn som är berörda. Krisgruppen tar ställning till om föräldrar till övriga barn ska informeras. Kontakt med anhöriga ska ske först. Behöver föräldrar till övriga barn informeras om sitt barns reaktion ges ingen information utan pedagog väl känd för föräldrar kan berätta att vi fått ett tragiskt besked idag som påverkar och att mer information kommer. Är något övrigt barn märkbart påverkat kan förälder ringas för att kunna hämta tidigare, ge samma info som nyss nämndes.

6.     Krisgruppen sammankallas och följer sin handlingsplan (se ovan)

 

Handlingsplan barn far illa


De allra flesta vuxna klarar sin föräldraroll bra. Men det finns föräldrar som ibland, under längre eller kortare perioder inte orkar/klarar att vara en bra förälder. I de situationerna har barnen och föräldrarna laglig rätt att få det stöd och den hjälp som familjen behöver.

Föräldrar kan själva söka hjälp hos t.ex. Gränna Barnteam, Socialtjänsten BUP (barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen), Familjerådgivningen, Familjerätten, Föräldrarådgivningen m.fl.

Om förskolan vill rådfråga någon utanför om en situation går det alltid att göra så länge barnet och familjen hålls anonym eller har tillfrågats innan


OM FAMILJEN INTE SJÄLV SÖKER HJÄLP, MEN PERSONALEN INOM VERKSAMHETEN KÄNNER ORO FÖR BARNET:

1. Prata med kollegor om vad de ser, hör, känner för oro

2. Var tydlig i kontakten med vårdnadshavare om den oro för barnet som man känner.

3. Prata med ansvarig förskolechef

4. Ring gärna till socialkontoret för att konsultera, där ni gemensamt kan komma fram till om en anmälan bör göras eller ej. Ärendet kan vara anonymt. Annars behövs tillstånd från vårdnadshavare.

Vid misstanke om sexuella övergrepp - kontakta alltid socialtjänsten.


OM MAN GEMENSAMT KOMMIT FRAM TILL ATT EN ANMÄLAN BÖR GÖRAS TILL SOCIALTJÄNSTEN:

En anmälan till socialtjänsten görs för att hjälpa familjen och inte för att stjälpa. Det är viktigt att förmedla det till vårdnadshavare. Ansvarig förskolechef står för anmälan. Att rekommendera är att göra anmälan tillsammans med vårdnadshavare på ett möte i skolan.

En anmälan till socialtjänsten innebär att familjen skall utredas för att få den hjälp och det stöd de bäst behöver och dessutom har laglig rätt att få. Viktigt att inte förmedla till vårdnadshavare  att de är dåliga vårdnadshavare. Ha alltid som utgångspunkt att alla vill sina barns bästa och gör så gott de kan efter sin egen förmåga. Prata med vårdnadshavare om hur oroliga ni är för barnet och tala också om att det är er skyldighet att informera socialtjänsten om detta.

ANMÄLAN:

Att rekommendera är att ha första mötet (själva anmälningstillfället) på förskolan. Tänk på att bjuda in båda vårdnadshavarna om de har delad vårdnad. Personer som då bör vara med är förskolechef, personal, socialsekreterare och vårdnadshavare. Berätta öppet om er oro så att alla förstår hur oroliga ni är för barnet. Gör gärna upp en planering kring vad förskolan och socialtjänsten kan göra redan nu för att stötta vårdnadshavare och barn.


SOCIALTJÄNSTENS ARBETE:

Socialtjänsten startar en utredning som ska vara klar inom fyra månader. Där framkommer antingen vilka insatser som är lämpliga för familjen t.ex. ekonomiskt bistånd, föräldrarådgivning, kontaktperson, kontaktfamilj, familjeassistent, familjerådgivning, BUP, psykologkontakt m.m. eller om familjen inte är i behov av stödinsatser.

Även under en utredningstid är det viktigt att den/de som uppmärksammat barnet och känt oro, finnas kvar för barnet

 

Handlingsplan Gränna barnteam, socialtjänsten

Förskolechef sitter med i Gränna barnteams grupp med träffar 1-2 ggr/termin

Förskolan samarbetar aktivt med Gränna barnteam där pedagog, bvc-sköterska och socionom finns behjälplig.

Om förskolan vill rådfråga Gränna barnteam eller socialtjänsten om en situation går det alltid att göra så länge barnet och familjen hålls anonym eller har tillfrågats innan

Socialtjänsten besöker träffar på Gränna barnteam för relation och kontakt

Förskolan har anmälningsplikt till socialtjänsten vid misstanke om ett barn far illa.

Gränna barnteam håller på att upprätta en plan för tydligare riktlinjer kring samarbete

TELEFONUPPGIFTER TILL GRÄNNA BARNTEAM SAMT KONTAKTUPPGITER FÖR ANMÄLAN TILL SOCIALTJÄNSTEN FINNS LÄNGST BAK I HUVUDPÄRMEN

RÅD OCH STÖD FRÅN SOCIALTJÄNSTEN FINNS SKRIFTLIGT LÄNGST BAK I HUVUDPÄRMEN

 

Likabehandlingsplan

Plan mot kränkande behandling och diskriminering      

Planen bygger på två lagar

 

Skollagen

Enligt 14 a kapitlet i skollagen så ska den som äger skolan, se till att varje verksamhet (till exempel varje förskola eller skola):

·      målmedvetet arbetar mot kränkande behandling av barn och elever

·      gör allt de kan för att förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för kränkande behandling

·      Varje år gör en plan mot kränkande behandling. Den ska till exempel innehålla en översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling. Dessutom ska barn och elever engageras i arbetet med att ta fram planen.

·      Lever upp till den så kallade handlingsplikten. Den innebär att så snart skolan får kännedom om att ett barn eller en elev känner sig utsatt så måste de agera och ta reda på vad som hänt. De måste också göra allt de kan för att det inte ska hända igen.

I skollagens 14 a kapitel finns också ett förbud för vuxna i skolan att kränka ett barn eller en elev – till exempel säga taskiga saker, hota eller använda våld.
Om du upprepade gånger blir utsatt för kränkningar brukar det beskrivas som mobbning. 
Lärarna har också en skyldighet att skapa en trygg miljö i skolan. Det kan ibland innebära att de måste använda sig av vissa disciplinära åtgärder, till exempel visa ut en elev från resten av en lektion. Även om det kan upplevas kränkande behöver det inte vara det i lagens mening.  

 

Diskrimineringslagen

Enligt diskrimineringslagen ska den som äger skolan se till att varje verksamhet (till exempel förskola eller skola):

· arbetar målmedvetet för att aktivt främja lika rättigheter och möjligheter för barn och elever oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning. Det innebär att skolorna ska göra allt för att ingen ska bli diskriminerad eller trakasserad.

· gör allt de kan för att förebygga och förhindra att något barn eller någon elev utsätts för trakasserier som har samband med någon av ovanstående diskrimineringsgrunder varje år upprättar en likabehandlingsplan som innehåller en översikt över det som behövs göras för att främja lika rättigheter och möjligheter för barn och elever, dels förebygga och förhindra trakasserier.

 

Inledning

Vårt viktigaste mål är att alla på Solstrålens förskola ska trivas och komma hit med glädje.

Detta förutsätter en trygg miljö utan rädsla för övergrepp eller kränkningar.

Det är vi vuxna som har ansvaret för att ingen blir illa behandlad i förskolan.

Men det är bara tillsammans som barn och vuxna kan skapa en god miljö, fri från kränkningar och övergrepp.

En miljö som vilar på goda sociala relationer, trygghet och respekt för andra.

Att arbeta med barn är förmodligen det mest ansvarsfulla som finns.

Barnen ska växa upp och formas till självständiga och trygga individer.

Den viktigaste grunden för ett barn läggs i samspelet med föräldrarna men en stor del av barnets sociala fostran sker också i förskolan.

 

Vi vuxna är skyldiga att ta vårt vuxenansvar genom att

¨     Vara gränssättare och förebilder för barnen.

¨     Ge tydliga signaler om att kränkande beteende, diskriminering

     eller mobbing aldrig accepteras.

¨     Alltid reagera och ingripa direkt när vi ser eller hör något

 oacceptabelt eller oönskat beteende.

¨     Varje individ möts med respekt och omtanke oavsett om det är barn

eller vuxen.

 

 

 

Förebyggande arbete

 

Så här arbetar vi förebyggande på Solstrålens förskola:

¨     reagera och agera mot all diskriminering/kränkning

¨     vuxna är goda förebilder i alla situationer

¨     visa respekt för alla medmänniskor

¨     ge positiv förstärkning

¨     värdesätta barnens insatser och stärka deras självkänsla genom att bekräfta varje barn

¨     sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra

¨     ha god föräldrasamverkan

¨     föra loggbok kontinuerligt och loggboken ligger till grund för veckoplanering och utvärdering

¨     vara närvarande pedagog i leken för att upptäcka sociala mönster bland barnen

 

Handlingsplan

Åtgärder vid all form av kränkning.

Pedagog diskuterar tillsammans med kollegor och förskolechef enligt följande punkter

¨     Anteckna och samla konkreta exempel i loggböckerna.

¨     Vad har hänt?

¨     Är detta diskriminering/kränkning?

¨     Hur länge har det pågått?

¨     Hur ofta och var har det skett?

¨     Vilka är inblandade?

¨     Hur skall vi hjälpa berörda barn (metoder se steg 3)? Gör upp åtgärder samt tid för utvärdering.

Det är viktigt att föräldrarna blir involverade i problemet så tidigt som

möjligt. Arbetslaget tillsammans med förskolechef bestämmer när och vem   som tar kontakten. Efter samtal med föräldrarna bestäms om extern hjälp behövs.

Förskolechef ansvarar för den kontakten.

Steg 1

Pedagogen arbetar enskilt med den som utsatts för diskriminering/kränkning.

Detta ska ske samma dag. Dessutom skall föräldrarna informeras samma dag.

¨     Starta samtalet försiktigt och skapa förtroende och trygghet.

¨     Klargör att vi inte accepterar någon form av kränkning.

¨     Fråga barnet vad som hänt och redogör för hur vi går vidare. Gör detta

     enskilt med barnet så att barnet inte känner sig utsatt. Var noga med 

     att berätta för barnet att vi vill hjälpa till så att detta inte händer

     igen.

¨     Se handlingsplan.

 

Steg 2

Pedagog samtalar separat med de som utsatt någon för diskriminering/

kränkning. Föräldrar informeras samma dag.

¨     Var rak och tydlig med vad som har hänt.

¨     Tala om att förskolan inte accepterar detta beteende.

¨     Fråga barnet hur/vad det borde gjort istället. Anteckna svaret.

¨     Berätta för barnet hur vi vill hjälpa honom/henne att göra på rätt sätt.

 

 

Steg 3

 Pedagogerna arbetar med barngruppen på avdelningen. Metoder att använda

är drama, dockteater etc för att ge barnen förståelse för problemet och

för att få chansen att finna lösningar. Pedagogerna kan arbeta enskilt

med mindre grupper där berörd/berörda ingår. Man kan även arbeta enskilt

med berört barn. Kan vi organisera verksamheten så att större trygghet

skapas i gruppen? Det är viktigt med kontinuerlig information till föräldrarna under hela processen.


 Steg 4

Uppföljning skall ske vid varje veckoplanering då man går igenom noteringar i

loggböckerna.

¨     Har diskrimineringen/kränkningen upphört?

¨     Hur upplever den som utsatts och de som kränkt situationen nu?

¨     Kan vi förbättra ytterligare?

 

 

Steg 5

Uppföljningssamtal med föräldrarna efter 2 – 4 veckor. Pedagog tillsammans

med förskolechef.

¨     Upplever ni att diskrimineringen /kränkningen upphört?

¨     Kan situationen förbättras?

¨     Behövs mer stödsamtal?

¨     Nytt datum för uppföljning om så behövs