Allianskyrkan i Ölmstad

 Hälso- och säkerhetsarbete på

Solstrålens förskola

Vi genomför Hjärt- och lungräddningskurser med all personal vartannat år. Räddningstjänst håller i utbildningen.

Vi har brandutbildning med all vår personal vartannat år. Räddningstjänst håller i utbildningen.

 

Vi arbetar efter ett egenkontrollsprogram för barns miljö och hälsa enligt miljöbalken.

Vi arbetar också med egenkontrollsprogram för livsmedelshanteringen. Detta innebär kontroller av livsmedel varje vecka, städrutiner mm i köket.Varje år genomförs kontroller av vår inomhus och utomhusmiljö. Dessa kontroller genomförs av Kommunens kontrollant från miljöförvaltning. 


Vi har en plan för vårt säkerhetsarbete. 

Brandskyddsarbetet genomförs så att vi har en kontrollant utsedd som gör kontroller 4 ggr /år och protokollför dessa.

 

Varje år har vi en uppföljning i november månad tillsammans med fastighetsägaren. Även denna uppföljning protokollförs. Kommunen genomför en kontroll varje år av hela fastigheten.

 

Vi arbetar med Grön flagg