Allianskyrkan i Ölmstad

 Rutiner för klagomålshantering

 

Vår förskola anser att alla synpunkter ger oss möjlighet att förbättra verksamheten. Vårt mål är att så snabbt som möjligt lösa problemen där de uppstår. Om Du som barn, förälder eller personal har synpunkter på Solstrålens förskolas verksamhet används nedanstående arbetsgång:

Steg 1.
På vår förskola vill vi uppmuntra till att synpunkter /klagomål på verksamheten eller dess personal tas upp direkt med den det berör. Om Du efter kontakt med personalen fortfarande har synpunkter/klagomål, ta då kontakt med förskolechefen. Detta kan Du givetvis också göra om Du av någon anledning inte personligen vill kontakta den problemet berör.

 Steg 2.
Förskolechefen tar emot ditt klagomål. Därefter kontaktar han/hon berörd personal för att få deras syn på sakfrågan.

Det finns blankett där du skriftligen skriver ner ditt ärende. Detta är för att allt ska kunna dokumenteras. Skriv ner ditt ärende samt vilka du talat med.

Förskolechefen ordnar ett möte med Dig och berörd personal. 

Mötet dokumenteras och eventuell handlingsplan upprättas. Handlingsplanen skrivs under av mötesdeltagarna.

Förskolechefen ansvarar för att uppföljning görs inom en månad. Samtalen dokumenteras.

Steg 3.
Sker ingen förändring efter steg 2 kontaktar förskolechefen styrelsen och kallar samtliga berörda till samtal. Även detta dokumenteras.

Steg 4.
Om inte den som lämnat klagomål är nöjd med hantering eller resultat efter kontakt i de tre stegen ovan kan kommunen kontaktas. Se kommunens hemsida för information. Gäller det likabehandling eller kränkande behandling ska Skolinspektionen istället kontakts. Se Skolinspektionens hemsda för information.